ŠENT
Slovensko združenje za duševno zdravje
Nacionalni projekti
Nacionalni projekti

Izkušnje v domačih projektih  
   
Obdobje februar 2019 – februar 2020
Ime Projekta »Spregovorimo o shizofreniji«
Vloga v projektu Partner
Področje dejavnosti Komuniciranje med uporabniki, svojci in stroko
Rezultati projekta 1.) Na 10. srečanjih bomo o pravicah iz zakonodaje na področju duševnega zdravja in socialnega varstva informirali vsaj 10 strokovnih delavcev, 130 uporabnikov in 50 svojcev. 
2.) Vsaj 100 izpolnjenih anketnih vprašalnikov za uporabnike ter 30 za svojce, kot podlaga za statistično raziskavo.
Naziv (so)financerja projekta

Goverrnmental Affairs and PA&E Lead Janssen, division of Johnson&Johnson d.o.o.

   
Obdobje Oktober 2016 - December 2020
Ime Projekta SOPA- Skupaj za odgovorno pitje alkohola
Vloga v projektu Partner
Področje dejavnosti: Alkoholizem
Rezultati projekta:

1.) Krepiti obstoječe in zgraditi nove kapacitete za obravnavo teganega in škodljivega pitja alkohola

2.)Razviti, usposabljati za in pilotno izvesti pristop individualne obravnave v skupnosti

3.)Osveščati in usposobiti novinarje

4.) Osveščati splošno in strokovno javnost

5.) Vzpostaviti protokole obravnave

6.) Vzpostavitev pristopa na sistemski ravni

Naziv (so)financerja projekta

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 %) in Republika Slovenija (20 %)

   
Obdobje 29.6.2018-29.6.2019
Ime Projekta AKTIVEN-OPAŽEN
Vloga v projektu Vodilni Partner
Področje dejavnosti: Predmet projekta je razvoj in izvedba dveh programov socialne aktivacije na področju Goriške regije, v
katerih bomo obravnavali 30 dolgotrajno brezposelnih oseb, ki se bodo vključili v sodelovanju s CSDji
in področnim Zavodom za zaposlovanje Republike Slovenije. V programih bomo organizirali in izvedli
vrsto dobro izbranih in pripravljenih aktivnosti, ki bodo pripomogle k pridobitvi funkcionalnih kompetenc
udeležencev ter k zvišanju njihovega zaposlitvenega potenciala.
Rezultati projekta:

1. 30 oseb vključenih v začetek izvajanja organiziranih aktivnosti v sklopu programa

2. Vsaj 25% od oseb, ki so končali program socialne aktivacije, vključenih v aktivno iskanje zaposlitve, izobraževanje, usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali zaposlitev

3. Večja socialna vključenost 30 oseb udeleženih v program

4. Boljša usposobljenost za iskanje in pridobitev zaposlitve 30ih oseb vključenih v program

5. Zvišane funkcionalne kompetence 30ih oseb vključenih v program

Naziv (so)financerja projekta Evropska Unija: Evropski Socialni Sklad
 
   
Obdobje 1.10.2017-31.10.2022
Ime projekta Terensko delo z uporabniki prepovedanih drog na Severnem Primorskem
Vloga v projektu: Vodilni partner
Področje dejavnosti: Programi preprečevanja uporabe prepovedanih drog (PD) in novih
psihoaktivnih snovi (NPS) v mobilnih enotah in programi zmanjševanja škode pri uporabnikih PD in
NPS v mobilnih enotah
Rezultati projekta: 1. Zdravstvena in socialna rehabilitacija uporabnikov PD in NPS ter vsaj 400 oseb iz ranljivih ciljnih
skupin vključenih v program v času trajanja projekta
2. Načrtno in poglobljeno delo z vsaj 20 uporabniki v času trajanja projekta
3. Krepitev moči ciljnih skupin za približevanje trgu dela saj en uporabnik vključen v iskanje
zaposlitve, izobraževanje ali usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu
4. Usposobiti vsaj 7 oseb za delo z uporabniki drog
5. Vključitev vsaj 20 oseb v visokopražne programe oziroma v programe zdravljenja odvisnosti
Naziv (so)financerja projekta Evropska Unija: Evropski Socialni Sklad
 
   
Obdobje 1.6.2017 – 31.10.2019
Ime projekta: »DOBRE IZBIRE NE ŠKODIJO« 
Vloga v projektu: Vodilni partner
Področje dejavnosti: Prepovedane droge
Rezultati projekta:

- razvoj  mobilne aplikacije »BAZA APP«

- izvedba  delavnic o zdravem življenjskem slogu in zdravih izbirah za mlade na področju formalnega in neformalnega izobraževanja

- izvedba delavnic o zdravem življenjskem slogu in zdravih izbirah za učitelje    in ostale zaposlene v šolah

- izvedba delavnic o zdravem življenjskem slogu in zdravih izbirah za starše

- izvedba delavnic o zdravem življenjskem slogu in zdravih izbirah za delavce v mladinskih centrih

in ostale, ki prihajajo v stik z mladimi

- širitev programa s plezalno trapijo

- širitev programa z glasbenimi delavnicami (bobnarska in z gongi)

Naziv (so)financerja projekta Ministrstvo za Zdravje
 
   
Obdobje 1.9.2017-30.6.2019
Ime projekta:

Socialna aktivacija

- So-Vključen Ljubljana

- Aktiven.si Kranj-Škofja Loka

- So-Vključen (Kratki program Kamink, Kranj, Jesenice)

Vloga v projektu: Prijavitelj
Področje dejavnosti: Razvoj in dvig socialnih in funkcionalnih spretnosti in znanj
Rezultati projekta: Izvedba 2 dolgih in 1 kratkega programa socialne aktivacije

Naziv (so)financerja projekta:

Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

 
 Več...>  
   
Obdobje 2013-2014 
Ime projekta: Domača obrt - pot do zaposlitve II
Vloga v projektu Prijavitelj
Področje dejavnosti: Zaposlovanje, domača obrt, socialna vključenost
Rezultati projekta: Ohranjanje tradicionalne domače obrti - pletarstva, 28 izučenih
Naziv (so)financerja projekta: Ministrstvo za kulturo
   
 Več...>  
   
Obdobje: 2012
Ime projekta: Skupaj zmoremo več
Vloga v projektu: Prijavitelj
Področje dejavnosti: Izobraževanje, medgeneracijsko sodelovanje, destigmatizacija, osveščanje javnosti
Rezultati projekta: 2 seminarja, 1 javna prireditev
Naziv (so)financerja projekta: Urad vlade RS za komuniciranje
     
Več...►  
   
Obdobje: 2012
Ime projekta: Socialna trgovina Sotra
Vloga v projektu: Prijavitelj
Področje dejavnosti: Socialno podjetništvo, zaposlovanje, trgovina
Rezultati projekta: 1 socialna trgovina, 11 težje zaposljivih oseb z opravljenim izobraževanjem, zaposlitev 5 težje zaposljivih oseb v socialni trgovini
Naziv (so)financerja projekta:
 

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 4. razvojne prioritete: "Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti" in 4.1 prednostne usmeritve "Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti".

 

NAZIV OPERACIJE: Socialna trgovina Sotra
NAZIV UPRAVIČENCA IN PARTNERJEV:
1.) Šent-Slovensko združenje za duševno zdravje (vodilni partner)
2.) Zaposlitveni center Zavod DLAN, Maribor (kot partner 1)
3.) SOTRA PLUS trgovina z živili d.o.o. (kot partner 2)

DATUM ZAČETKA IN DATUM KONCA OPERACIJE: 24.8.2012-24.8.2015

VIŠINA SKUPNIH STROŠKOV PROJEKTA = VIŠINA JAVNIH VIROV FINANCIRANJA: 299.982,95 €

KONTAKTNA OSEBA, KI DAJE INFORMACIJE O IZVAJANJU PROJEKTA: Martina Romih, e-pošta: martina.romih@sent.si, tel: 01/ 230 78 33, faks: 01/ 230 78 38.

Organ upravljanja projekta: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Več...►  
   
Obdobje: 2011
Ime projekta: Domača obrt-pot do zaposlitve
Vloga v projektu: Prijavitelj
Področje dejavnosti: Zaposlovanje, domača obrt, socialna vključenost
Rezultati projekta: Razvita nova modela usposabljanj za tkanje na statvah ter izdelavo keramičnih izdelkov, ohranjanje kulturne dediščine
Naziv (so)financerja projekta: Ministrstvo za kulturo
 
Več...►  
   
Obdobje: 2011
Ime projekta: Nisem več sam-delam kot prostovoljec II
Vloga v projektu: Prijavitelj
Področje dejavnosti: Prostovoljstvo, izobraževanje in usposabljanje, ozaveščanje javnosti
Rezultati projekta: 2 brezplačni usposabljanji, 1  prireditev
Naziv (so)financerja projekta:  
   
Več...►  
   
Obdobje: 2010
Ime projekta: Dobim-Dobim
Vloga v projektu: Prijavitelj
Področje dejavnosti: Ozaveščanje javnosti
Rezultati projekta: 4 posveti, 1 mednarodni kongres

Naziv (so)financerja projekta: 

MDDSZ
v okviru aktivnosti EL 2010 - evropsko leto boja
proti revščini in socialni izključenosti

    
Več... ►  
   
Obdobje: 2010
Ime projekta: Nisem več sam - delam kot prostovoljec
Vloga v projektu: Prijavitelj
Področje dejavnosti: Prostovoljstvo, izobraževanje in usposabljanje, ozaveščanje javnosti
Rezultati projekta: - Večje število vključenih prostovoljcev in uporabnikov, v prostovoljno delo;
- ozaveščena širša javnost; o problemih socialne izključenosti in revščine ter načinih s katerimi lahko vsi posamezniki pomagamo - t.j. aktivna participacija;
- cca. 40 objav v medijih na nacionalni in lokalni ravni;
- 3000 razdeljenih letakov;
- 1500 vključenih v projekt »Mladi in duševno zdravje«;
- 6 izobraževanj za prostovoljce v različnih regijah v Sloveniji;
- 40. promocijskih stojnic po Sloveniji
Naziv (so)financerja projekta: Urad RS za komuniciranje
 
   
Več... ►  
   
Obdobje: 2010
Ime projekta: Z igro nad stigmo
Vloga v projektu: Prijavitelj
Področje dejavnosti: Informiranje, ozaveščanje javnosti, destigmatizacija
Rezultati projekta: Potujoči festival (2 festivala)
Naziv (so)financerja projekta: MDDSZ
v okviru aktivnosti EL 2010 - evropsko leto boja
proti revščini in socialni izključenosti
     
Več... ►  
   
Obdobje: 2010
Ime projekta: Mladi in duševno zdravje
Vloga v projektu: Prijavitelj
Področje dejavnosti: Informiranje, izobraževanje in usposabljanje, prostovoljstvo
Rezultati projekta:  
Naziv (so)financerja projekta: Urad RS za mladino
v okviru aktivnosti EL 2011 - evropsko leto prostovoljstva
 
Več... ►  
   

Podroben seznam z opisi starejših domačih projektov, v katerih je bil ŠENT prijavitelj projekta

Podroben seznam z opisi starejših domačih projektov, v katerih je ŠENT sodeloval kot partner


Deli!


Projektna pisarna

Šmartinska cesta 130, 1000 Ljubljana
Projektni manager:
Gregor Cotič
Tel.: 01/ 230 78 44, 
E-pošta: gregor.cotic@sent.si
Barbara Dolničar
Tel.: 01/ 230 78 32
E-pošta: barbara.dolnicar@sent.si
OPOZORILO!
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

V redu | Več o tem