ŠENT
Slovensko združenje za duševno zdravje
Zeli za ljudi
Zeli za ljudi

Naziv projekta: »Zeli za ljudi«
Kraj izvajanja projekta: Goriška regija
Oblika programa: Sociala, okolje, izobraževanje
Obdobje trajanja projekta: 24 mesecev (od 1. 11. 2019 dalje)

Vodilni partner: Zavod GOST na planoti so.p.
Upravičenci: Društvo ŠENT, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih
Financerji: Ministrstvo za javno upravo
Vrednost projekta: 150.000,00 EUR

V sklopu projekta se pripravljajo programi, ki bodo prispevali k vključevanju ranljivih skupin ter k njihovi socialni in delovni aktivaciji. Programi so zasnovani na predelavi in uporabi zelišč. Hkrati pa so ti programi inovativni in tržno zanimivi. Primerni tako za druge ranljive skupine kot tudi za turiste. Projekt se sklada z usmeritvami Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 – 2020 (Uradni list RS, št.39/2013, z dne 6. 5. 2013). Strategija za izvajanje resolucije o strateških usmeritvah slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 navaja, da obstaja v Sloveniji velik potencial za gojenje zelišč v nasadih, saj se povpraševanje po zeliščih povečuje, pridelava pa je še vedno razdrobljena in majhna.

Zavod GOST na Planoti, ki je registriran tudi kot socialno podjetje in je del konzorcija, ki upravlja Zeliščni center Grgarske Ravne, razvija svoje proizvode in storitve iz zeliščarske dediščine, vezane na Banjško in Trnovsko planoto. S prenosom tradicionalnih in pridobljenih znanj ter uporabo teh znanj pri razvoju inovativnih in tržno zanimivih programov na ranljive skupine, se bo skupaj s partnerji prispevalo k ohranjanju zeliščarske dediščine, narave, k socialni in delovni aktivaciji ranljivih skupin ter trajnostnemu razvoju zeliščnega centra.

Eden od namenov projekta je tudi razvoj novih turističnih programov, ki bodo zanimivi tako za domače kot tudi tuje obiskovalce. Programi bodo zasnovani na trajnosten način z vključevanjem ranljivih skupin ter lokalne in zeliščarske dediščine, kar se sklada s Strategijo trajnostnega razvoja slovenskega turizma.

Cilji projekta so:

Povezan, stabilen, manj razdrobljen ter trajnostno naravnan nevladni sektor.

- s povezovanjem organizacij, ki delajo z različnimi ranljivimi skupinami;
- s prenosom njihovih znanj, veščin in izkušenj o delu z njimi na druge partnerje;
- z usposabljanjem mentorjev in koordinatorjev, s čimer bomo zagotovili, da bodo le-ti tudi po izvedbi projekta prenašali znanje na nove partnerje;
- z izvedbo delavnic, preko katerih bomo skupaj oblikovali nove programe;
- s pripravo sporazuma, ki bo definiral trajnostno sodelovanje med partnerji.

Dobro razvit, učinkovit in inovativen nevladni sektor, ki je sposoben ustrezno identificirati in nasloviti potrebe svojega okolja, ter se nanje učinkovito in uspešno odziva.

- z vzpostavljanjem mreže, ki bo kombinirala kadre in znanja za boljšo integracijo ranljivih skupin;
- z modelom organizacije, ki temelji na timskem delu in bo zagotavljala enostavno širitev sistema povezovanja NVO s ciljem zmanjševanja odvisnosti njihovega obstoja od javnih sredstev;
- s širjenjem mreže prostovoljskih organizacij in z neposrednim stikom z uporabniki. Na tak način bomo lahko sproti ugotavljali, kakšne so potrebe okolja;
- s partnerskimi organizacijami, s katerimi bomo skupaj razvijali, izvajali ter evalvirali programe, kar bo tudi omogočalo hitro prilagoditev naših programov potrebam okolja;
- vzpostavili bomo mrežni poslovni model, ki bo temeljil na prispevku vseh partnerjev
- učinkovitost tega modela bomo dosegli s povezovanjem znanja in kadrov vseh partnerjev.

Trajnostno naravnana delovna mesta.

- s skupnim oblikovanjem novih tržno zanimivih programov in trženjem ter promocijo dejavnosti zeliščnega centra (pogostitve, izdelki, turistični programi …);
- z delitvijo sredstev, pridobljenih s trženjem, oz. z opolnomočenjem
– rehabilitacijo uporabnikov pri partnerjih in drugih organizacijah;
- z delitvijo pridobljenih sredstev v odvisnosti od vložka.

Kakovostno organizirano ter trajnostno naravnano prostovoljstvo.

- v prostovoljstvo vključevali uporabnike partnerjev in pridruženih partnerjev;
- vključevali uporabnike v delavnice (delo na vrtu, kuhanje, priprava zelišč za nadaljnjo prodajo …);
- vključevali prostovoljce za pomoč pri pripravi produktov za trženje, hkrati pa si bodo le-ti krepili veščine za delo z zelišči in širili svojo socialno mrežo;
- zaposlene na projektu med drugim vključili tudi v organizacijo delavnic za uporabnike in prostovoljce.

Partnerji v projektu imamo usposobljene ljudi za delo z uporabniki in prostovoljci, med katerimi so predvsem ranljive skupine.

Dolgoročni cilj konzorcija je priprava inovativnih, tržno zanimivih programov, vezanih na predelavo zelišč, ki bodo prispevali k socialni in delovni aktivaciji ranljivih skupin in trajnemu razvoju organizacij, vključenih v konzorcij.

Konzorcij sestavljajo organizacije, ki bodo s svojimi znanji in kompetencami prispevale k:

- oblikovanju socialne znamke,
- razvoju modela vključevanja in povezovanja v delovni proces Zeliščnega centra,
- razvoju novih storitev in izdelkov
- izvajanju/trženju že razvitih programov/izdelkov na območje celotne Slovenije
- usposabljanje mentorjev za prenos znanja.


 


Glavni sofinancer programa
OPOZORILO!
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

V redu | Več o tem